ZigaForm version 5.5.1

Klauzula Informacyjna

Wstęp

Dążąc do uzyskania pełnej transparentności działań naszej Spółki na stronie www przygotowaliśmy dla Państwa dokument, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje na temat zasad i sposobów przetwarzania danych osobowych. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marmix sp. z o.o. ą z siedzibą w Trojaczkowicach, Trojaczkowice 8, 24-220 Niedrzwica Duża, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000434268, kapitał zakładowy: 5.000 zł, NIP: 715 193 48 04, REGON: 061 459 515, numer telefonu 661018711, adres e-mail: kontakt@marmix-beton.pl, (dalej: „Spółka” lub „Administrator danych”)

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem e-mail kontakt@marmix-beton.pl lub telefonicznie pod numerem: 661018711.

Informacje szczegółowe

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Przesłanie przez Państwa wiadomości do Spółki za pomocą formularza kontaktowego czy poczty elektronicznej, oznacza, że przekazują nam Państwo swoje dane osobowe. Kontaktując się ze Spółką, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo przesłać również inne dane osobowe np. imię i nazwisko, stanowisko pracy, nazwę firmy czy telefon kontaktowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt ze Spółką, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Spółka ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych, dane te przetwarza.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Spółka przetwarza jako Administrator danych mogą być kontrahenci Spółki, czyli podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, m.in. osoby, które świadczą na rzecz Spółki usługi hostingowe, związane ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz infrastruktury informatycznej, podmioty zapewniające obsługę księgową, a także pracownicy Spółki.

Państwa dane osobowe mogą także zostać przekazane organom państwowym, na ich żądanie, jeśli uprawnione są do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

W oparciu o jakiekolwiek Państwa dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Podstawy prawne i cele przetwarzania

W przypadku przesłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza lub tez poczty elektronicznej Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu/ prowadzenia korespondencji z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

W przypadku nawiązania współpracy między Państwem a Spółką, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy, a także wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego na nim ciążącego np. obowiązku fakturowania/księgowania, podstawami prawnymi przetwarzania danych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust.1 lit. c RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu lub realizacji umowy jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych np. w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy Spółka przetwarza dane osobowe do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy;

2) w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

Uprawnienia

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. W każdej chwili mogą Państwo skierować do nas żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. Możecie Państwo także żądać od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;

c. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych (chyba, że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania), jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Spółkę w całości lub części;

d. Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.